Automobilių nuoma

Laisvalaikiui, kelionėms, darbui ir šventėms

Nuomos sąlygos

1. AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

1.1. Nuomininkas pasirašant ant sutarties priedo patvirtina, kad gavo automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, įskaitant ir automobilio dokumentus bei raktelius su signalizacijos pulteliu.
1.2. Nuomininkas, automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.
1.3. Nuomininkas grąžina automobilį su tokiu pačiu kuro kiekiu bake. Priešingu atveju Nuomininkas turi sumokėti po 1,5 EUR už litrą kuro.
1.4. Jei Nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba numanoma, kad Nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, Nuomotojas turit eisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką.
1.5. Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su Nuomotoju ir gauti raštišką jo patvirtinimą.
1.6. Jei Nuomininkas neinformuoja ir negrąžina nuomotojui automobilio, 24 valandų laikotarpyje, nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, Nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.

2. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS

2.1. Nuomininkas privalo pateikti galiojančius dokumentus: asmens tapatybės kortelę arba pasą ir vairuotojo pažymėjimą.
2.2. Nuomininkas turi būti ne jaunesnis kaip 25 metų ir turėti ne mažesnį nei trejų metų vairuotojo stažą.
2.3. Vairuotojai jaunesni, nei nurodyta taisyklėse, bet ne jaunesni nei 21m. amžiaus, privalo sumokėti papildomą mokestį – 20 EUR per parą + PVM.
2.4. Automobilį gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys. Už galimą vairuotojo kaltę, jei ji yra, atsako Nuomininkas.
2.5. Minimalus nuomos terminas – 24 valandos.
2.6. Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles, įjungti signalizaciją, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.
2.7. Automobilį draudžiama naudoti:
2.7.1. Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
2.7.2. Mokamam keleivių pervežimui;
2.7.3. Automobilių arba priekabų vilkimui;
2.7.4. Nusikalstamoms veikoms;
2.7.5. Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
2.7.6. Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai kurioje naudojamas automobilis;
2.7.7. Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
2.7.8. Draudžiama važiuoti ne keliais arba netinkamose automobiliui važiuoti vietose;
2.7.9. Automobilyje draudžama rūkyti.
2.8. Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.
2.9. Kiekvieną kartą pildamas kurą Nuomininkas privalo patikrinti tepalų, aušinimo skysčio normą ir oro slėgį padangose. Pastebėjus trūkumą,informuoti Nuomotoją ir būtinai papildyti.
2.10. Nuomos metu Nuomininkas privalo imtis visų priemonių, kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių, avarijų ir kitos galimos žalos, sugadinimo ar sunaikinimo.
2.11. Naudotis Automobiliu be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo galima tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be Nuomotojo sutikimo išvykus iš Lietuvos Respublikos, taikoma 1500Eur. bauda.
2.12. Nuomininkui draudžiama auomobilį pernuomoti.

3. VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI

3.1. Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju – Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai.
3.2. Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.
3.3. Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
3.3.1. Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;
3.3.2. Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
3.3.3. Nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją tel.: +370 636 629 23
3.3.4. Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas,pavardė, adresas, telefonas.

4. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS

4.1. Automobilis apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės arba civilinės atsakomybės ir KASKO draudimu.

5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1. Nuomos kaina mokama eurais, pasirašant nuomos sutartį, prieš perduodant atomobilį Nuomininkui.
5.2. Perduodant automobilį, Nuomininkas palieka Nuomotojui 100-200 eurų užstatą, kuris grąžinamas pristačius automobilį, ne blogesnės būklės, nei buvo perduotas, grąžinami rakteliai, su sigalizacijos pulteliu bei automobilio dokumentai.
5.3. Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui:
5.3.1. Nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
5.3.2. Sumą, nurodytą sutartyje, už papildomą trūkstamą litrą kuro, jei Nuomininkas grąžina automobilį Nuomotojui su mažesniu kuro kiekiu bake;
5.3.3. Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius (nuo 100 EUR) Nuostoliui esant mažesniam nei 100 EUR, pašalinus žalą, grąžinamas skirtumas.
5.4. Neapmokėjus iki nurodyto termino, už kiekvieną uždelstą dieną Nuomininkas įsipareigoja sumokėti 0,5% delspinigių.
5.5. Jei automobilis grąžinamas nešvarus, prišiukšlintas, jo išvalymui imamas 20 EUR mokestis.
5.6. Nuomininkas įsipareigoją reikalui esant įsigyti automobilio kelių naudotojų mokesčių vinjetes.

6. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ

6.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už automobilio tyčinį arba dėl neapdairumo įvykusį apgadinimą ir kitų nuostolių atlyginimą, tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių.
6.2. Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta automobilio gedimas dėl jo kaltės.
6.3. Nuomininkas atsako už automobiliui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:
6.3.1. Naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;
6.3.2. Pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
6.3.3. Transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
6.3.4. Padarė avariją.
6.3.5. Jeigu transporto priemonė buvo naudojama nusikalstamiems veiksmams vykdyti.
6.3.6. Jeigu į automobilio kuro baką pylė neaiškios kilmės kurą.
6.4. Jeigu apie autoįvykį ar automobilio sugadinimą Nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė Nuomotojui, Nuomininkas privalo apmokėti automobilio remonto išlaidas.
6.5. Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.
6.6. Jeigu automobilis sugedo ne dėl Nuomotojo kaltės, Nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad automobilis būtų suremontuotas per įmanomą trumpiausią laiką
6.7. Pametus automobilio dokumentus, raktus, pilnai apmokama už raktų, dokumentų pagaminimą ir su tuo susijusias išlaidas.
6.8. Sugadinus automobilio padangas, Nuomininkas padengia visas su tuo susijusias išlaidas, o taip pat nuperka tokios pačios būklės, topačio gamintojo ir modelio padangas, jeigu Nuomininkas su Nuomotoju nesusitaria kitaip.
6.9. Vagystės atveju negrąžinęs automobilio raktelių ir automobilio dokumentų Nuomotojui, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojo pagrįstai reikalaujamą visą išnuomoto automobilio rinkos vertę tai dienai.

7. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ

7.1. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl kito Nuomininko pavėluoto automobilio grąžinimo. Tačiau Nuomotojas tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, stengiasi suremontuoti automobilį arba pasiūlyti išsinuomoti kitą automobilį.
7.2. Nuomotojas neatsako už Nuomininko sveikatos būklę.
7.3. Nuomotojas neatsako už automobilyje buvusiam Nuomininko turtui, padarytus nuostolius ar žalą.
7.4. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą, padarytą tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (Nuomininko) kaltės.
7.5. Nuomotojas neperka degalų, paliktų bake, automobilio grąžinimo metu, daugiau, nei Automobilio perdavimo Nuomininkui metu.
7.6. Nuomotojas garantuoja padaręs viską, kad automobilis būtų techniškai tvarkingas. Tačiau jei gedimai atsiranda tiesiogiai ar netiesiogiai Nuomininkui naudojantis automobiliu, Nuomotojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą arba nuostolius, atsiradusius nuomos metu.